Poradenstvo

Sociálne poradenstvo pre zamestnávateľov

Základné pojmy

 

Občan so zdravotným postihnutím:

 

Podľa ustanovenia § 9 zákona o službách zamestnanosti:

(1) Občan so zdravotným postihnutím na účely zákona o službách zamestnanosti je občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu (§ 71 ods. 1 zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý hovorí: Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.).

 

(2) Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu. (Zákon č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny k občanom, ktorým bolo vydané rozhodnutie Sociálnej poisťovne podľa § 29 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, uvádza:

Definícia invalidity a čiastočnej invalidity podľa právnej úpravy dôchodkového zabezpečenia účinnej pred 1. januárom 2004 nebola založená na poklese schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť. Z tohto dôvodu zákon č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 529/2006 Z.z. v § 263a ods. 12 jednoznačne ustanovuje, že pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poberateľa invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 je viac ako 70 % a poberateľa čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 je 50 %, a to na účely zákona o sociálnom poistení, ako aj na účely osobitných predpisov, t.j. napríklad aj na účely zákona č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Na základe uvedeného, poberateľ invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 je na účely zákona č. 5/2004 Z.z. občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 uvedeného zákona.

 

Zamestnávateľ

 

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

 

Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj

a) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, a

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky,

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho dôvodu požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42 alebo o poskytnutie príspevku podľa § 50 alebo § 56 alebo ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51.

 

Celková cena práce

 

Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.

 

Z celkovej ceny práce sa odvíja výška príspevku podľa § 56.

 

Celková cena práce od 1.5.2008 do 31.12.2008 je 25.975 Sk, t.j. priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 2007 je 19.209 Sk a úhrada preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom vo výške 35,2% z minimálnej mzdy.

 

Nasledujúci príspevok za týka chránených dielní, ktoré už sú založené.

 

§57a Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

 

Zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, môže úrad na základe písomnej žiadosti poskytnúť príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku (podľa § 22 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len "príspevok"). Ak žiadosť predkladá platiteľ dane z pridanej hodnoty, musí byť vstupná cena hmotného majetku bez dane z pridanej hodnoty vyššia ako 30 000 Sk.

 

Obnovou hmotného majetku sa rozumie zakúpenie nového hmotného majetku. Technickým zhodnotením hmotného majetku je jeho technické zhodnotenie podľa osobitných predpisov (podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

 

Príspevok sa môže poskytnúť, ak ku dňu podania písomnej žiadosti o jeho poskytnutie

a) zamestnávateľ zamestnával najmenej tri roky pred podaním žiadosti najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím; občan so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 % sa na účely poskytnutia tohto príspevku zamestnávateľovi započítava, ako keby zamestnával troch takýchto občanov,

b) občan so zdravotným postihnutím prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej počas dvoch rokov

 

Zdrojom financovania príspevku je štátny rozpočet. Výška finančných prostriedkov na účely vyplácania príspevkov je súčasťou rozpočtovaných výdavkov ústredia najviac vo výške rozpočtovaných príjmov z odvodov podľa § 65.

Poznámka: Nakoľko novela zákona o službách zamestnanosti nadobudla účinnosť od 1.5.2008 a v štátnom rozpočte (a ani v rozpočte ústredia) schválenom na rok 2008 nebola vyčlenená rozpočtová kapitola na realizáciu tohto príspevku (pri schvaľovaní rozpočtu v roku 2007), bude sa uvedený príspevok poskytovať až v roku 2009 na základe schváleného rozpočtu na rok 2009.

 

Pri výbere dodávateľa strojov, zariadení, úžitkových motorových vozidiel alebo stavebných prác, na financovanie ktorých sa použije príspevok, sa postupuje podľa osobitného predpisu (podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, úradu, v ktorého územnom obvode sa chránená dielňa alebo chránené pracovisko nachádza alebo v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, trvalý pobyt. Súčasťou žiadosti je projekt, ktorý obsahuje zdôvodnenie a cieľ investičného zámeru, informácie o počte zamestnancov, ak žiadosť predkladá zamestnávateľ, informácie o hospodárskom výsledku, celkové náklady na obnovu alebo na technické zhodnotenie hmotného majetku, vlastný podiel na financovaní nákladov, výšku požadovaného príspevku v štruktúre na obnovu strojov a zariadení, na úžitkové motorové vozidlo, na stavebné práce, ktoré nie sú spojené so zmenami výrobného programu alebo výrobnej technológie, na výstavbu novej prevádzky, na komplexnú zmenu výrobného programu alebo výrobnej technológie a písomné vyhlásenie o výške doteraz poskytnutej štátnej pomoci.

 

Úrad uzatvorí so zamestnávateľom alebo s občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje

 

a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

b) vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

c) výšku, termín a spôsob poskytnutia príspevku,

d) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

e) podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých

podmienok,

f) ďalšie dohodnuté náležitosti

 

Poradenstvo pre zamestnávateľov

 

Nie je tak dôležité to, aký druh zdravotného postihnutia človek má, ani to ako ťažko je postihnutý... Dôležité je prísť na to, v čom môže byť prospešný a úspešný. Pomôcť mu vyhľadať vhodnú prácu u zamestnávateľa.

 

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov by mal zamestnávať aj občanov so zdravotným postihnutím. Toľko hovorí zákon. Prax ukazuje, že to nie je jednoduché. Preto je dôležité podporiť zamestnávateľov a zamestnancov so ZP v spolupráci, poskytnúť im poradenstvo a servis v prispôsobení pracovného prostredia a pracovného miesta potrebám zamestnanca so zdravotným postihnutím, tak aby bol platným v konkurencii ostatných spolupracovníkov.

 

Ako pomáhame zamestnávateľom?

 

• vyhľadáme vhodného zamestnanca podľa predstáv a podmienok zamestnávateľa

• snažíme sa vytipovať primeranú prácu, v ktorej by bol zamestnanec so ZP úspešný pomáhame prispôsobiť pracovné prostredie obmedzeniam vyplývajúcim z druhu zdravotného postihnutia klienta – zamestnanca

• sme spolu s klientom aj počas adaptácie na pracovné miesto , ak je to potrebné

• konzultujeme so zamestnávateľom a zamestnancom podporné podmienky - ako sú úprava pracovného času, frekvencia prestávok, zaučenie na prácu, podpora ostatného pracovného kolektívu, udržanie si pracovného miesta.

 

U akých zamestnávateľov sa uplatnili naši klienti?

 

Pomohli sme klientom so zdravotným postihnutím zamestnať sa na rôznych pracovných miestach. Ako

• pomocný personál v reštauračných službách,

• čašníkov s rekvalifikáciou v kaviarňach

• upratovačov

• poslíkov

• záhradných pracovníkov pri úprave parkovej zelene, či údržbe poriadku na parkoviskách, priestorov medzi výrobnými halami.

 

Aj občania s ťažkým zdravotným postihnutím sú platní ako

 

• informátori

• dohliadači pri kamerových systémoch

• dokladači tovaru

• spoločníci, či opatrovatelia v domovoch dôchodcov.

 

Do pôvodnej profesie právnika sme vrátili mladého muža, ktorý náhle stratil zrak, ako sprievodkyňu do galérie staršiu pani, ktorá prišla o jednu hornú končatinu.

 

Nie je tak dôležité to, aký druh zdravotného postihnutia človek má, ani to ako ťažko je postihnutý... Dôležité je prísť na to, v čom môže byť prospešný a úspešný. Pomôcť mu vyhľadať vhodnú prácu u zamestnávateľa.

 

Náhradné plnenie

 

Aj tí zamestnávatelia, ktorí si myslia, že nemôžu zamestnávať občana so zdravotným postihnutím môžu plniť túto povinnosť náhradným plnením, zadaním zákazky inému zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občanov so zdravotným postihnutím. Agentúra podporovaného zamestnávania poradí v tom, kde kontaktovať takýchto zamestnávateľov, ako manažovať zadanie zákazky.

 

Touto formou nielenže nemusíte platiť pokutu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ale budete mať dobrý pocit, že ste zadali niekomu zmysluplnú prácu

 

Na Slovensku je registrovaných viac ako 45 Agentúr podporovaného zamestnávania. Informácie o nich a kontakty nájdete na web stránke Slovenskej únie podporovaného zamestnávania: www:supz.sk

 

Ak ste zamestnávateľ a chcete zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím kontaktujte nás na tel. čísle: 0905 785 200 alebo 02/52733676

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.