Projekty

Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe - podporujeme deinštitucionalizáciu v sociálnej oblasti

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu, EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Projekt vychádza z mnohoročných skúseností Agentúry podporovaného zamestnávania n.o. v Bratislave v oblasti zamestnávania a zvyšovania zamestnateľnosti občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, ako aj v oblasti podpory ich nezávislosti a samostatnosti. Napriek mnohým pozitívnym skúsenostiam v tejto oblasti existuje na Slovensku stále veľký počet zdravotne postihnutých dospelých osôb v produktívnom veku, ktorí aj napriek zručnostiam a schopnostiam, ktoré by mohli využiť pre uplatnenie sa na trhu práce, nepracujú, žijú a trávia všetok svoj čas v domácnostiach alebo v inštitucionálnej starostlivosti, odkázaní len na podporu zo strany štátu. Nie je to často ich rozhodnutie.

 

Od inštitúcií k zamestnaniu a bývaniu v komunite

Napriek snahám väčšiny štátov v Európe o humanizáciu života ľudí v Domovoch sociálnych služieb aj na Slovensku stále existuje veľký počet veľkých sociálnych inštitúcií, ktoré nie sú schopné pokryť individuálne potreby ich obyvateľov. Nedostatok terénnych sociálnych služieb a služieb zamestnanosti nevytvára dostatočnú alternatívu a ponuku než je DSS. Takého chápanie sociálnej inklúzie je hrozbou nielen pre občanov žijúcich v týchto inštitúciách, ale z pohľadu strategických rozvojových plánov sociálnej politiky zasahujú aj nás všetkých, hlavne rodiny s malými deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré v budúcnosti budú odkázané na ponuku celoročných zariadení, ktorá sa buduje a rozvíja ešte aj dnes.

 

Právo na rovnaké zaobchádzanie

Všeobecná deklarácia ľudských práv hovorí o práve na prácu ako o jednom zo základných práv človeka, o práve na dôstojný život v komunite, kde pracujeme, bývame a trávime voľný čas ako o základnom atribúte. Predkladaným projektom by sme chceli prispieť k zvýšeniu povedomia odbornej a laickej verejnosti o právach zdravotne postihnutých občanov na rovnaké zaobchádzanie pri presadzovaní sa na otvorenom trhu práce, a prostredníctvom prezentácie príkladov dobrej praxe ukázať, že je to možné a prináša to prospech všetkým priamo i nepriamo zúčastneným stranám - samotný ZP občan, zamestnávateľ, rodina ZP občana, štát, celá spoločnosť.

 

Zmena veľa znamená

Mať prácu a nezávislé bývanie je štartom pre zmenu kvality života. Príklady dobrej praxe sú nielen príbehmi ľudí , ale sú aj jedným z príkladov ako sa dá ukázať „ ako na to" .Cieľom je poukázať na možnosti riešení smerujúcich k samostatnosti a nezávislosti u ľudí so zdravotným postihnutím. Meniť stereotypy a predsudky je ťažké, ponúkame riešenia problému formou príkladov dobrej praxe, tak ako sme boli my účastní pri ich riešení.

 

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

 

Viera Záhorcová

Koordinátorka projektu

Agentúra podporovaného zamestnávania n.o.

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.