Projekty

Kvalita v podporovanom zamestnávaní (IS Equal

Kvalita v podporovanom zamestnávaní (IS Equal, 2005 – 2008)

 

Kvalita v podporovanom zamestnávaní - posilňovanie kapacity služieb podporovaného zamestnávania v sieti služieb zamestnanosti ako aktéra vyrovnávania príležitostí znevýhodnených skupín na trhu práce.


Názov programového dokumentu Iniciatívy Spoločenstva: IS EQUAL


Názov priority: 2. Posilňovanie sociálnej ekonomiky (tretieho sektora) najmä verejnoprospešných služieb so zameraním na zvyšovanie kvality pracovných miest.

 

Názov opatrenia: 2.1 Posilňovanie kapacity mimovládnych a iných organizácií sociálnej ekonomiky ako aktéra zmierňovania nerovností na trhu práce (s dôrazom na organizácie sociálnej ekonomiky poskytujúce verejnoprospešné služby obyvateľstvu)

 

Trvanie projektu: marec 2005 – jún 2008

 

Organizácie v partnerstve

 • Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., www.apzba.sk
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, www.upsvar.sk
 • M.E.S.A.10 – Centrum pre analýzu sociálnej politiky, mesa10.org
 • Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR, aozpooz.sk

 

Cieľ projektu

Podpora a rozvoj služieb zamestnanosti prostredníctvom podporovaného zamestnávania (PZ) s cieľom vyhľadávať a udržať pracovné miesta pre zdravotne postihnuté osoby a dlhodobo nezamestnaných občanov, rozvíjať a podporovať funkčnú sieť agentúr podporovaného zamestnávania a ostatných služieb zamestnanosti, vytvoriť a uviesť do praxe štandardy kvality podporovaného zamestnávania, vytvoriť a realizovať program akreditovaného vzdelávania v oblasti podporovaného zamestnávania.

 

Cieľová skupina

 • Občania so zdravotným postihnutím
 • Dlhodobo nezamestnaní občania
 • Sociálni pracovníci
 • Poradcovia pre pracovnú integráciu
 • Pracovní asistenti
 • Manažment APZ

Aktivity partnerstva

 • Implementácia pracovného programu
 • Výskum, analýza a aktuálny stav v PZ
 • Tvorba a realizácia pilotného akreditovaného vzdelávacieho programu v PZ
 • Tvorba a implementácia štandardov kvality v PZ
 • Podpora siete služieb zamestnanosti
 • Šírenie výsledkov a nadnárodná spolupráca


Nadnárodné partnerstvo

Témy nadnárodného partnerstva

 • Štandardy a metódy
  Vytvorenie „sprievodcu" tvorbou štandardov kvality
 • Posilnenie aktérov trhu práce

Prezentácia metód a foriem podpory a posilnenia osoby znevýhodnenej na trhu práce za účelom udržania si pracovného miesta

 • Udržanie si pracovného miesta

Nástroje udržania si pracovného miesta

 • Medzisektorová spolupráca a funkčné siete na trhu práce

Definovanie bariér v spolupráci s partnermi a odstraňovanie bariér

 

Anotácia projektu:     

Projekt Kvalita v podporovanom zamestnávaní stavia na existencii podporovaného zamestnávania ako služby zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov. Projekt si kladie za úlohu skvalitniť existujúci systém poskytovania služieb zamestnanosti  uvedenej cieľovej skupine a to hlavne formou zamerania sa na niekoľko oblastí:

 1. Rozšírenie služby podporovaného zamestnávania
 2. Podpora rozšírenia know-how a modelu dobrej praxe služby podporovaného zamestnávania
 3. Podpora priamej zaangažovanosti organizácií sociálnej ekonomiky pri poskytovaní kvalitných verejnoprospešných služieb
 4. Príprava a realizácia vzdelávacích modulov zameraných na profesionálnu prípravu manažérov, pracovníkov a pracovných asistentov organizácií poskytujúcich podporované zamestnávanie vo viacerých regiónoch Slovenska
 5. Príprava a vydanie manuálov pre profesionálov pracujúcich v oblasti podporovaného zamestnávania
 6. Podpora spolupráce medzi mimovládnymi a verejnými organizáciami pri sieťovaní verejnoprospešných služieb pre občanov so zdravotným postihnutím v jednotlivých regiónoch
 7. Štandardizácia služby podporovaného zamestnávania, štandardizácia profesionálnej úrovne a štandardizácia kvality práce


Iniciatíva spoločenstva EQUAL

Projekt je realizovaný v rámci Iniciatívy spoločenstva EQUAL, ktorá je financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Základným poslaním Iniciatívy Spoločenstva EQUAL je vytvoriť podmienky a poskytnúť priestor pre nové prístupy k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Iniciatíva je programovo zameraná na pomoc aktivitám podporujúcim Európsku stratégiu zamestnanosti. Jej náplňou je riešenie všetkých príčin diskriminácie a nerovnosti na trhu práce a s tým spojeného sociálneho vylúčenia. Jednou z dôležitých zásad Iniciatívy Spoločenstva EQUAL je hľadanie riešení na princípe partnerstva. 

Implementačným orgánom tejto iniciatívy na Slovensku je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Riadiaceho orgánu IS EQUAL a Národnej podpornej štruktúry pre EQUAL. V rámci tejto iniciatívy bolo na Slovensku schválených a rozbehnutých 101 projektov.

www.equalslovakia.sk

www.employment.gov.sk/sk/esf

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.