Projekty

EQUIP - Zamestnateľnosť a kvalita v praxi

Realizácia projektov z ESF:

 

Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. poskytuje svoje služby a napĺňa svoje poslanie aj prostredníctvom realizácie projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu.

 

EQUIP - Zamestnateľnosť a kvalita v praxi (Leonardo da Vinci, 2007 – 2009)

 

Čo je projekt Equip

S rastúcim počtom agentúr podporovaného zamestnávania sa objavila potreba štandardizovaného prístupu k poskytovaniu služieb a prísnejšieho posudzovania služieb. Štruktúrovaný a kvalitatívny prístup k poskytovaniu služieb v oblasti podporovaného zamestnávania a zavedenie štandardizovaného tréningu a podpory pracovníkov agentúr zabezpečí, že sa služby budú poskytovať klientom bezpečne, eticky a s úspešným výsledkom.

 

Ciele projektu

Cieľom projektu je zaviesť a zabezpečiť používanie Štandardov kvality pre oblasť podporovaného zamestnávania na Slovensku, preskúmať a zozbierať príklady dobrej praxe v oblasti podporovaného zamestnávania v partnerských krajinách, prispôsobiť časti tréningov používaných v partnerských krajinách a na základe výsledkov pripraviť vzdelávací balíček pre odborníkov pracujúcich v oblasti PZ na Slovensku.

 

Partneri Projektu

Každý zo zapojených partnerov má projektu čo ponúknuť. Český partner ponúka model realizácie štandardov poskytovania služieb a spolu s produktom nazvaným Značka kvality pre podporované zamestnávanie. Veľká Británia má na druhej strane obrovské skúsenosti v oblasti vypracovania profesionálnych štandardov praxe a takisto v oblasti tvorby a realizácie tréningov pre profesionálov.

 

Aktivity projektu

 • výmenné návštevy
 • výmena učebníc a vzdelávacích produktov
 • výmena skúseností, transfer Značky kvality a jej zavedenie do praxe
 • tlačové konferencie
 • tréning pre pracovníkov agentúr podporovaného zamestnávania
 • kampaň "týždeň zamestnávania"
 • záverečná konferencia v roku 2009
 • šírenie výsledkov a produktov projektu, hodnotenie výsledkov a priebehu projektu

 

Produkty projektu

 • Profesionálne štandardy praxe pre odborníkov
 • Značka kvality pre oblasť podporovaného zamestnávania, výmenné návštevy
 • Manuál, osnovy a vzdelávacie materiály
 • Biela kniha - príklady dobrej praxe
 • Biela kniha - interaktívna forma

 

Partneri projektu EQUIP

 • KMG Health Partners Ltd.
 • Česká únia podporovaného zamestnávania
 • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
 • Slovenská únia podporovaného zamestnávani

 

KMG Health Partners Ltd.

KMG Health Partners je nezávislá firma pracujúca v oblasti manažmentu, konzultačnej a tréningovej činnosti so zameraním na oblasť zamestnávania. KMG ako školiaca firma vytvorila štyri hlavné vzdelávacie prúdy, ktoré pokrývajú potrebu profesionálov pracujúcich v oblasti podporovaného zamestnávania a referenčných zdrojov.

 

 • zameranie na udržanie zamestnania
 • zameranie na začlenenie ľudí na trh práce
 • zameranie na rozvoj zdrojov
 • zameranie na vzdelávanie odborníkov

 

KMG už vytvorila tieto kurzy: Prípadový manažment v oblasti udržania pracovného miesta, Konzultant v oblasti pracovnej rehabilitácie, Tréning facilitátorov. Tieto kurzy v súčasnosti posudzuje Univerzita v Cardiffe s cieľom zaradiť ich medzi akreditované kurzy univerzity.

Senior manažment firmy KMG Health Partners je aktívne zapojený do poskytovania poradenstva smerom k vláde, združeniam, zamestnávateľom a poskytovateľom služieb pracujúcim v oblasti pracovnej rehabilitácie.

 

Viac informácií nájdete na: kmghp.org

 

Česká unie pro podporované zaměstnávání

Česká unie pro podporované zaměstnávání je neštátna nezisková organizácia, ktorej poslaním je formulovať, šíriť a podporovať myšlienku podporovaného zamestnávania v Českej republike.

 

Ciele činnosti Unie:

 • Združovať poskytovateľov a obhajcov služieb podporovaného zamestnávania
 • Vytvoriť metodiku podporovaného zamestnávania v súlade s požiadavkami European Union of Supported Employment a túto metodiku priebežne aktualizovať na základe nových poznatkov a skúseností
 • Podporovať vznik a rozvoj nových poskytovateľov podporovaného zamestnávania
 • Presadzovať a obhajovať podporované zamestnávanie ako súbor služieb, bez ktorých sa otvorená spoločnosť nezaobíde
 • Byť aktívnym členom European Union of Supported Emloyment.
 • Šíriť vzdelanosť v odbore podporovaného zamestnávania so zvláštnym dôrazom na potreby členov
 • Jednať v prospech podporovaného zamestnávania s ústrednými štátnymi inštitúciami ČR, s reprezentantmi neštátneho sektora, podnikateľskej sféry atď.

 

Viac informácií nájdete na: www.unie-pz.cz

 

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

Poslaním Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov je prispievať k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov, stáží, organizovaním pomoci pre sociálnu oblasť a ďalších aktivít vykonávaných na sociálnom poli všetkých troch sektorov.

 

ASSP je organizácia otvorená inovatívnym sociálnym projektom. ASSP má skúsenosti s realizáciou viacerých pilotných projektov, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality života sociálnych klientov. Okrem iných ide o tieto projekty:

 

 • Bližšie k zamestnaniu vďaka lepšej príprave na prax počas štúdia na VŠ
 • Case manažment
 • Dobrovoľnícky servis
 • European social week
 • Finančné štandardy kvality sociálneho poradenstva
 • Integration-project for Roma-children and their mothers as preparation to a regular school system.
 • Minimálne štandardy kvality sociálneho poradenstva

 

Viac informácií nájdete na: www.assp.sk

 

Slovenská únia podporovaného zamestnávania

Slovenská únia podporovaného zamestnávania vznikla v máji 2004 ako odozva na potrebu zastrešovať a obhajovať záujmy a ciele organizácií a jednotlivcov, ktoré sa zaoberajú podporovaným zamestnávaním. V súčasnosti združuje 31 agentúr podporovaného zamestnávania na Slovensku.

 

Slovenská únia podporovaného zamestnávania je občianske združenie, ktorého poslaním je formulovať, šíriť a podporovať myšlienku a filozofiu podporovaného zamestnávania na Slovensku.

 

Cieľom Slovenskej únie podporovaného zamestnávania je:

 

Združovať poskytovateľov služieb podporovaného zamestnávania a podporovateľov filozofie podporovaného zamestnávania.

 

Vytvárať metodiku podporovaného zamestnávania a štandardov kvality služieb podporovaného zamestnávania v súlade s požiadavkami Európskej únie podporovaného zamestnávania, priebežne ich aktualizovať na základe nových poznatkov a skúseností a dbať na ich uplatňovanie členmi SÚPZ.

 

Podporovať vznik a rozvoj nových poskytovateľov služieb podporovaného zamestnávania.

 

Presadzovať a obhajovať podporované zamestnávanie ako súbor služieb, bez ktorých sa otvorená spoločnosť nezaobíde.

 

Byť aktívnym členom Európskej únie podporovaného zamestnávania (European Union of Supported Employment).

 

Šíriť vzdelanosť v odbore podporovaného zamestnávania so zvláštnym dôrazom na potreby členov.

 

Rokovať so štátnymi inštitúciami Slovenskej republiky, s reprezentantmi mimovládneho sektora, podnikateľskej sféry, zamestnávateľmi atď.

 

Viac informácií nájdete na: www.supz.sk

 

Nadnárodné stretnutia projektu EQUIP

 

V rámci projektu boli naplánované tri nadnárodné stretnutia, na ktorých sa zúčastnili všetci partneri. Stretnutia sa konali vždy v inej partnerskej krajine a boli zamerané na oblasť alebo oblasti, ktorými sme sa v projekte aktuálne zaoberali. Stretnutia sa uskutočnili v čase od marca do júla 2008, aby partneri prebrali detaily transferu inovácií a mohli ďalej pracovať tak na čiastkových aktivitách a produktoch projektu a zároveň sa venovať hlavnej časti projektu – vzdelávaniu.

 

Stretnutia sa konali v týchto mestách:

 • Praha (Česká republika)
 • Cardiff (Veľká Británia)
 • Bratislava (Slovenská republika)

 

 

1. nadnárodné stretnutie partnerov

Termín stretnutia: 10. – 12. marca 2008

 

Miesto konania: Praha, Česká republika

 

Prvé nadnárodné stretnutie projektu bolo špecifické tým, že hoci sa niektorí jeho účastníci už poznali (z prípravy projektu), pre mnohých to bolo stretnutie prvé a takisto aj prvá možnosť podrobne prediskutovať poslanie a aktivity jednotlivých partnerov, ale aj ich úlohy v rámci projektu a vyšpecifikovať dokumenty a produkty, o ktorých prenos presne pôjde.

 

Všetci partneri takisto prezentovali právne pozadie svojej práce – zákony a vzájomné vzťahy podporovaného zamestnávania na sociálny systém, zdravotný systém a vzdelávací systém. Veľká časť stretnutia sa takisto venovala pravidlám administrovania finančných prostriedkov a pravidlám na prípravu finančných podkladov pre dokumentáciu projektu.

 

Na záver každý z partnerov vyšpecifikoval dokumenty, ktoré môže v rámci partnerstva a projektu sprístupniť a po návrate domov poslať koordinujúcemu partnerovi, aby mohli byť potrebné materiály preložené do slovenského jazyka a stať sa tak východiskom pre jednotlivé produkty.

 

2. nadnárodné stretnutie partnerov

Termín stretnutia: 27. – 30. mája 2008

 

Miesto konania: Cardiff, Veľká Británia

 

Hlavným cieľom tohto nadnárodného stretnutia bolo zamerať sa na indikátory kvality v oblasti podporovaného zamestnávania a poskytnúť nové východiská pre ďalšie zlepšovanie.

 

Partneri zadefinovali, čo môžu zo svojho pohľadu Slovensku ponúknuť v zmysle transferu inovácií a takisto sa prediskutovali návrhy, ako bude vyzerať záverečný produkt projektu.

 

V rámci návštevy v Cardiffe dostali účastníci príležitosť navštíviť organizáciu Shaw Trust vo Walese, kde sme videli komplexný prístup v rámci práce v oblasti pracovnej rehabilitácie (od oddelenia, ktoré pracuje s rôznymi typmi dávok pre klientov a pomáha im ich vybavovať a rozhodovať sa pre konkrétny druh pomoci, cez oddelenie bezprostrednej práce s klientom, oddelenie práce so zamestnávateľmi, oddelenie zabezpečujúce distribúciu rôznych kompenzačných pomôcok a pod.).

 

3. nadnárodné stretnutie partnerov

Termín stretnutia: 1. – 4. júla 2008

 

Miesto konania: Bratislava, Slovenská republika

 

Na stretnutí v Bratislave boli prezentované výsledky realizácie časti projektu zameraného na indikátory kvality. Bol navrhnutý systém, ktorý rozdeľuje indikátory kvality do určitých skupín a na základe ich splnenia definuje základnú úroveň splnenia indikátorov kvality a takisto kvalitné a veľmi kvalitné poskytovanie služieb v oblasti PZ.

 

Podrobnú prezentáciu "Značky kvality" nám poskytli Zuzana Bajerová a Eliška El Muhammadi z Českej únie pre podporované zamestnávanie, ktoré nám detailne vysvetlili, ako tento systém vznikol, ako je prepojený na štátny program kvality v Českej republike, aká je jeho história, ako je zabezpečené hodnotenie agentúr a udeľovaní značky kvality a čo pre jednotlivé agentúry toto označenie znamená. Rovnako sme boli oboznámení so skutočnosťou, že hodnotenie v rámci získavania značky kvality si hradia agentúry z vlastných zdrojov.

 

K informáciám o vzdelávaní z českej strany pridali komplexný prehľad vzdelávania vo Veľkej Británii aj partneri z Cardiffu. Tréningové moduly vo Veľkej Británii pokrývajú všetky aspekty práce odborníkov pracujúcich v oblasti pracovnej rehabilitácie (vrátane prepojenia na poisťovne a zdravotný systém a vyhľadávania potenciálnych zdrojov, nehovoriac o tréningoch, kde sa účastníci učia vyrátať si finančnú efektivitu práce) a množstvo z nich na Slovensku úplne absentuje.

 

EQUIP PRODUKTY

 

Biela kniha

Tento produkt bol vytvorený v spolupráci všetkých projektových partnerov s cieľom podporovať Európsku stratégiu efektívnosti podporovaného zamestnávania ako metódu integrácie osôb s postihnutím do práce a spoločenského života. Ide o knihu pozostávajúcu z príkladov dobrej praxe v oblasti podporovaného zamestnávania z každej z partnerských krajín (Slovensko, Česká republika, Veľká Británia).

 

Interaktívne video je v slovenskom a anglickom jazyku, po spustení interaktívneho videa si vyberiete jednu z možností jazyka.

 

Biela kniha

White book

 

Štandardy kvality podporovaného zamestnávania

Profesionálne štandardy praxe pre odborníkov pracujúcich v oblasti podporovaného zamestnávania (vrátane zoznamu kompetencií pre odborníkov pracujúcich v oblasti PZ)

Ide o produkt, ktorý sa prevezme od britského aj českého partnera a prispôsobí sa slovenským podmienkam; produkt bude zameraný aj na vysvetlenie indikátorov kvality v oblasti služieb podporovaného zamestnávania.

 

Štandardy kvality podporovaného zamestnávania

The quality standards for supported employment

 

Značka kvality podporovaného zamestnávania

Značka kvality pre oblasť podporovaného zamestnávania

Ide o produkt prevzatý od českého partnera, ktorý sa využije na externé hodnotenie agentúr. Tento produkt existuje v Českej republike a nejde len o posudzovanie agentúr, ale takisto o výbornú marketingovú stratégiu pre tých, ktorí pracujú so skupinami ľudí s postihnutím alebo marginalizovanými skupinami.

 

Značka kvality

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.