Poradenstvo

Chránená dielňa

§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko

 

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1, ktorí

• nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce,

• alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1.

 

Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (úradu verejného zdravotníctva)

 

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.

 

Zriadenie chránenej dielne

 

Záujemca o zriadenie CHD /zamestnávateľ/ požiada o zriadenie CHD formou tlačiva „žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska", ktoré sú k dispozícii na webových stránkach úradov práce, pre potreby tohto textu sú v prílohe tu.

 

Žiadateľ musí priložiť tieto prílohy k žiadosti:

 

1/ Zriaďovacia listina (u podnikateľských subjektov hodnoverná kópia výpisu z OR nie staršieho ako 3 mesiace, živnostenský list a pod.)

2/ Hodnoverná kópia zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. hodnoverný list vlastníka

3/ Podnikateľský zámer v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych veci a rodiny a kalkulácia predpokladaných nákladov

4/ Doklad, nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci splnenie daňových povinnosti

5/ Doklad, nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci splnenie povinnosti odvodu poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie

6/ Čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že žiadateľ nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, nie je v konkurze, likvidácii v súdom určenej správe alebo inom podobnom konaní

7/ Čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že žiadateľ nemá voči žiadnemu úradu práce, sociálnych veci a rodiny záväzky po lehote splatnosti

8/ Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania

9/ Čestné vyhlásenie o prehľade úplných informáciách o všetkej pomoci de minimis prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas predchádzajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém.

 

Priznanie postavenia

 

Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú.

 

Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa tohto zákona alebo na základe ich písomnej žiadosti. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad doklad o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení."

Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

 

Príspevok na zriadenie

 

§ 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie

 

• Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok") poskytuje úrad zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku príjme občana so zdravotným postihnutím.

 

• Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je v bratislavskom kraji najviac 55 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, v ostatných krajoch najviac 65 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

 

Výška príspevku je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese,

v ktorom zamestnávateľ zriaďuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko a od

právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa.

 

• V zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č.44/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sú rozčlenené dve skupiny zamestnávateľov podľa právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa:

- a) zamestnávateľ, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písm. b vyššie uvedenej vyhlášky

- b) zamestnávateľ, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou alebo zamestnávateľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, vykonávajúcou činnosti v niektorej z oblastí podľa § 52a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti: pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.

 

• Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o tento príspevok zamestnávateľ požiada písomne;

 

• Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 51a a 56a. /nie je umožnená kumulácia niektorých príspevkov/

 

• Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len občanmi so zdravotným postihnutím. Inými zamestnancami sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce 9 kalendárnych mesiacov a v prípade znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. i) na obdobie nepresahujúce 12 kalendárnych mesiacov v malých a stredných podnikoch a 24 kalendárnych mesiacov v ostatných podnikoch.

 

• Dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je najmenej 2 roky v malých podnikoch a stredných podnikoch a najmenej 3 roky v ostatných podnikoch.60aa) Ak zamestnávateľ túto podmienku nesplní, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na takto zriadenom pracovnom mieste nebola vykonávaná pracovná činnosť.

 

• Za zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.49b)

 

• Zamestnávateľ je povinný nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok.

 

Uzatvorenie písomnej dohody

 

Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje

a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

b) charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

c) počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov so zdravotným postihnutím prijatých na zriadené pracovné miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

d) dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na tomto mieste,

e) maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého občana so zdravotným postihnutím,

f) podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,

g) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

h) podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,

i) podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

j) záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,

k) záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,

l) záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

m) ďalšie dohodnuté náležitosti."

 

Prevádzkové náklady

 

§ 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

 

• Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len „príspevok") sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

 

• Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých zriadenie sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok, sa považujú

a) nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,

b) náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ,

c) náklady na palivo a energiu, vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,

d) náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,

e) náklady na zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,

f) náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

g) náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ,

h) náklady súvisiace so zabezpečovaním činnosti a administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

 

• Ak súčasťou nákladov podľa odsekov 2 a 3 je aj daň z pridanej hodnoty a zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, nevznikne nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,46b) považuje sa daň z pridanej hodnoty za prevádzkový náklad chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

 

Náklady na dopravu zamestnancov

 

podľa odseku 1 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na ich dopravu do zamestnania a späť poskytnutý príspevok podľa § 53b.

 

• Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko najviac vo výške

• 2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím,

• 5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %.

• Príspevok poskytuje príslušný úrad štvrťročne na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odsekov 2 až 5 za príslušný štvrťrok najviac vo výške 25 % zo súm ustanovených v predchádzajúcom odseku, a to do konca štvrťroka, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa príspevok žiada.".

• Žiadosti na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie sú k dispozícii na webových stránkach úradov práce.

 

Žiadateľ musí priložiť tieto prílohy k žiadosti:

 

1/ Zriaďovacia listina (u podnikateľských subjektov hodnoverná kópia výpisu z OR nie staršieho ako 3 mesiace, živnostenský list a pod.)

2/ Hodnoverná kópia zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. hodnoverný list vlastníka

3/ Podnikateľský zámer v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych veci a rodiny a kalkulácia predpokladaných nákladov

4/ Doklad, nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci splnenie daňových povinnosti

5/ Doklad, nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci splnenie povinnosti odvodu poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie

6/ Čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že žiadateľ nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, nie je v konkurze, likvidácii v súdom určenej správe alebo inom podobnom konaní

7/ Čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že žiadateľ nemá voči žiadnemu úradu práce, sociálnych veci a rodiny záväzky po lehote splatnosti

8/ Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania

9/ Čestné vyhlásenie o prehľade úplných informáciách o všetkej pomoci de minimis prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas predchádzajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém.

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.