Projekty

Ako si udržať miesto

Informácie o projekte Ako si udržať miesto

 

Projekt bol podporený Nadáciou Pontis a spoločnosťou T-Mobile.

 

Projekt prebiehal od februára do októbra 2008.

 

Východisková situácia:

 

Vybraná skupina osôb so zmyslovým postihnutím je skupina ľudí, ktorí opakovane stratili zamestnanie alebo sú bez potrebnej praxe. Cieľová skupina je skupina ľudí v súčasnosti nezamestnaná a ktorej sa opakovane nepodarilo uspieť na voľnom trhu práce.

 

Ciele a zámery projekt:

 

Cieľom projektu "Ako si udržať" miesto je riešenie opakovaných problémov pri udržaní si pracovného miesta vybranej skupiny osôb so sluchovým a zrakovým postihnutím.

 

Aby sme zabránili opakovanému pracovnému zlyhaniu vybranej skupiny ľudí, budeme v rámci projektu poskytovať tejto skupine osôb zázemie formou klubovej činnosti a poradenstvom, vzdelávaním a odbornou prípravou na prácu, tréningovým programom na modelovom pracovisku a priamo na pracovisku, a v prípade umiestnenia klienta najmä intenzívnym monitorovaním na pracovisku.

Konkrétnymi aktivitami chceme zvýšiť úspešnosť klientov uplatniť sa na voľnom trhu práce, posilniť udržanie si pracovného miesta, a podporiť tak sebavedomie, motiváciu a profesionalizáciu ľudí so zdravotným postihnutím.

 

Aktivity projektu:

 

Klubové stretnutia:

- zdieľanie a výmena pracovných skúseností, spätná väzba k tréningom, spätná väzba k pracovným asistentom, spätná väzba k modelovým pracoviskám a zamestnávateľom...

 

Odborné poradenstvo:

- individuálne poradenstvo pre všetkých účastníkov projektu za účelom udržania si pracovného miesta

 

Vzdelávanie a odborná príprava pracovných asistentov:

 

- tréningy pre pracovných asistentov, pracovní asistenti boli aj VŠ študenti, ktorí študovali sociálnu prácu alebo podobné odbory, ale nemali potrebné skúsenosti, forma tréningu – brainstorming, práca v skupine, príprava konkrétnych modelových tréningov...

 

Vzdelávanie a odborná príprava:

 

- tréningový kurz 1 (komunikačno-sociálne zručnosti) – prezentácia, písanie životopisu, nácvik prvého telefonického kontaktu so zamestnávateľom, nácvik interview u zamestnávateľa, vyhľadávanie vhodných zamestnávateľov cez internet

 

- tréningový kurz 2 (špeciálne profesijné zručnosti) pre ľudí so sluchovým postihnutím – nerealizovaný z dôvodu absencie účastníkov so sluchovým postihnutím

 

- tréningový kurz 3 (špeciálne profesijné zručnosti) pre ľudí so zrakovým postihnutím - priestorová orientácia podľa individuálnych požiadaviek (viď. vyššie), základy práce c PC, základy internetu,

 

- tréningový kurz 4 (kariérové poradenstvo) – systém vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám, príklady z praxe zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, ukážky dostupných nástrojov a práca s nimi: SPRIEVODCA SVETOM POVOLANÍ a INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ, následné vyhľadávanie vhodných zamestnávateľov cez internet...

 

Sieťovanie a vyhľadávanie zamestnávateľov:

 

- tréningové modelové pracoviská boli vybrané vo väčšine prípadov zo zamestnávateľov, s ktorými sme spolupracovali už v minulosti, ktorí mali skúsenosti už so zamestnávaním osôb so ZP, v dvoch prípadoch išlo o otvorený trh práce, ostatní zamestnávatelia boli chránené dielne alebo OZ Inklúzia, ktorá je personálne aj administratívne prepojená s APZ

 

Tréningový program priamo na pracovisku:

 

- pracovný tréning 1 - Príprava gastro prevádzky pred otvorením a zatvorením (upratovanie priestorov v interiéri aj exteriéri, ukladanie náradia a nástrojov, umývanie špeciálnych pomôcok, rozkladanie letného mobiliáru a ostatné pomocné práce), pracoval s pomocou pracovného asistenta (umývanie)

 

- pracovný tréning 2 - Príprava na profesiu čašník (úprava stolov, vybavenie objednávky špeciálnym spôsobom vhodným pre osobu prakticky nevidiacu – hrot pera, hrubá fixka, farebne papiere..., nácvik práce s kávovarom, nácvik vkladania a vykladania riadu do umývačky, debarasovanie stolov...)

 

- pracovný tréning 3 - Nákup pracovných pomôcok, výber vhodných čistiacich prostriedkov, orientácia na pracovisku, používanie jednotlivých pracovných pomôcok, umývanie podlahy, utieranie prachu, umývanie okna, umývanie riadu a sanitárnej techniky, čistenie mikrovlnnej rúry a chladničky, samostatná obsluha mikrovlnnej rúry

 

- pracovný tréning 4 - Inventarizácia nakúpeného tovaru, ukladanie tovaru, zapisovanie tovaru do počítača, do excellu, spracovanie inventarizačných dát;

 

- pracovný tréning 5 – vypratávanie a upratovanie priestoru, odpájanie káblov, prenášanie, odvoz smetí, balenie do kartónov, značenie kartónov, hrubé čistenie priestoru

 

- pracovný tréning 6 - ukladanie veľkých kartónov, lepenie fólií medzi kartóny, ukladanie hotových kartónov na palety...

 

Monitorovanie priamo na pracovisku:

 

Účastníci projektu pracovali na tréningových pracoviskách v spolupráci s pracovným asistentom alebo boli pravidelne monitorovaní asistentom ako aj manažérmi projektu.

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.